Category Archives: St Davids Day

So you think you know about Wales!

Well now you can prove it with our online quiz game about Wales. Cultured Cymru, produced for Culturenet Cymru many moons ago, asks questions like ‘Who was the first Welsh MP?’, Or, ‘Who scored the first Try at the Millennium Stadium?’. Be warned! You’ll need to have encyclopedic knowledge of Wales to get to the top of the Leaderboard.


Click on the link above and you’ll be magically transported to the game.

Go on, give it a go! It’s fun honest.

Advertisements

Dydd Gŵyl Dewi / St David’s Day

Dydd Gŵyl Dewi  / St David’s Day

Wel dyma ni eto ar fin dathlu Dydd Gŵyl Dewi, y diwrnod ryn ni’n dathlu’n ffurfiol ein Cymreictdod, wel ddim yn cyfri diwrnod y gêm ife? Mae rhai ohonyn ni’n ddigon hen i gofio cael hanner diwrnod mewn ysgol ar Ddydd Gŵyl Dewi. Roedd angen hanner diwrnod arnom ni ‘fyd, i’r merched i newid dillad, ar ol crafu trwy’r bore yn ein gwisgoedd a’r bechgyn i ddod dros fwyta cennin cyfan neu genhinen bedr fel rhyw fath o Culwch yn cyflawni tasg i’w Olwen.

St David’s Day, the time of year, apart from an International Day, when we celebrate our Welshness. It’s all thanks to our Patron Saint David. Some of us might even be old enough to remember having a half day off school in his honor, a huge relief to the girls as the Welsh costume would itch like wire wool and the boys would need a nap after eating either their leek or daffodil in an attempt to woo the girls with their “hardness” of being able to complete such a task!

Y dyddiau hyn, mae’r rhai ohonyn ni sydd wedi cael plant, yn dechrau becso ein bod ni ddim wedi bod yn agos at y cwpwrdd ble cedwir y wisg Gymreig heb son am sicrhau ei bod hi’n fftio o hyd heb son am os mae hi’n lân neu beidio neu wedi meddwl am brynnu crys rygbi newydd. Mae pawb wrthi hefyd yn wilmentan trwy ddrar y gegin (mae un gan bawb – llawn canwyllion penblwydd, peniau sydd ddim yn gweithio, tap selo, mesur tap ac yn y blaen – yr un ryn ni gyd yn mynd i dacluso) yn ceisio darganfod y cennin/cenhinen bedr o lynedd.

These days, those of us with children are beginning to panic at the last minute, remembering that we really should get that Welsh costume/rugby jersey out of the wardrobe to see if it still fits, teamed with frantic turfing out of drawers, like the one in the kitchen (we’ve all got one full of birthday candles, pens which no longer work, selotape, a measuring tape etc, the one we always mean to tidy) in an attempt to find the leek/daffodil that you put there for safe keeping last year.

Felly, heb law am lwyth o gynyrch Cymreig yn yr archfarchnadoedd, beth yw Dydd Gŵyl Dewi a pham ydyn ni’n dathlu? Gofynnwch i’ch hunan, faint ydych chi’n gwybod am ein nawdd sant Dewi? Mae’n rhaid i fi gyfathef, yr unig pethau rwy’n cofio o’r ysgol am Dewi Sant yw ganwyd blynyddoedd yn ôl, roedd barf gyda fe ac enw ei fam oedd Non.

So apart from lots of Welsh produce on offer at your local supermarket, what is St David’s Day all about? Ask yourself, what do you actually know about our Patron Saint? I must admit my knowledge from school was that he was born years ago, had a beard and his mother’s name was Non!

Felly bant â’r cart, tipyn o wybodaeth am y dyn ei hun, y chwedl, sef Dewi Sant. Cymerwch y cwis isod, danfonwch eich atebion trwy ebost at Black Sheep a fe gewch chi gyfle i ennill gwobr o gynhyrchion Cymreig!

So here we go a little info on the man and legend himself. Take the quiz at the end, submit your answers and you could be the lucky winner of some Welsh lovelies!

Painting by: Huw Williams. Image courtesy of The National Library of Wales

Felly, Dewi Sant, ganwyd i Frenin Ceredigion a Non (wedais i, do fe!). Cafodd ei eni yn y chweched ganrif. Yn wahanol i nawddseintiau Lloegr, Iwerddon a’r Alban, ganwyd Dewi yn y wlad yr oedd yn nawddsant drosodd (ch’mod beth sy ‘da fi?)

So, there was this fella, called David, born to a king of Ceredigion and Non. He was born in the sixth century. Unlike the other Patron Saints of England, Ireland and Scotland, David was a native of the country of which he was patron saint.

Sgolar oedd Dewi mae’n debyg a bachgen tidi achos fe ddaeth yn enwog fel athro a phregethwr a sefyddlu mynachdai ac eglwysi. Hefyd mae’n amlwg roedd e’n hoff iawn o gadw’n heini achos yn ôl ei waith “Rheol Monasteg Dewi”, dylai mynaich aredig y ddaer eu hunain heb gymorth gwartheg neu unrhyw anifail arall (off ei ben!), yfed dwr yn unig (wir?), bwyta bara gyda pherlysiau (blasus – chwarae teg). Roedd e’n ddigalonni pobl rhag bwyta cig ac yfed cwrw. (Cymro oedd e?!) a dyna sut daeth y cennin i’w gynrychioli (stori i ddweud lawr y dafarn!)

He must have worked hard at his studies and was obviously a tidy boy as he soon became renowned as a teacher and preacher and founding monastic settlements  and churches. He must have liked to work out as “The Monastic Rule of David” stated that monks should pull the ploughs themselves and not use animals (nutter), drink only water (yeah right), eat only bread with herbs (mmm). He discouraged eating meat and drinking beer (A true Welsh man then?) and that’s how his symbol was the leek.

Tric, rwy’n flin, gwyrth gorau Dewi oedd tra oedd yn pregethu yng nghanol tyrfa yn y Synod Llanddewi Brefi  Cwynodd rhai yn y cefn eu bod nhw ddim yn gallu gweld, dywed cododd y dir odano i ffurfio rhiw  fach fel all bawb ei weld. Daeth colomen wen i eistedd ar ei ysgwydd – arwydd o fendithiad Duw. Dywed sefydlwyd y pentre Llanddewi Brefi (unrhyw un arall yn meddwl am Dafydd, yr unig hoyw yn y pentref?) ar y man lle digwyddodd y wyrth.

David’s best trick, sorry miracle, was when he was preaching in the middle of a large crowd at the Synod of Llanddewi Brefi. When those at the back complained that they couldn’t see or hear him, the ground on which he stood is said to have risen up to form a small hill so that everyone had a good view. A white dove was seen settling on his shoulder—a sign of God’s grace and blessing. (Impressive- try doing that one down the pub!) The village of Llanddewi Brefi (can’t help but it but have an image of Dafydd, the only gay in the village here) is said to stand on the spot where the miracle happened.

Dywed bu Dewi fyw am 147 o flynydoedd! (Mae rhywun yn Tomi Pepper weden i!) Er nid yw’r ffeithiau am ei fywyd yn glir iawn, fe oedd yr unig Cymro a adnabyddwyd gan yr eglwys Crisnogol i fod yn Sant. Dywed taw Mawrth y cyntaf oedd naill ai dyddiad ei enedigaeth neu dyddiad ei farwolaeth. Felly rydyn ni’n dathlu ar y diwrnod hwnnw.

It is claimed that David lived to the ripe old age of 147! (Someone’s a Tommy Pepper!) Although the facts of his life were certainly embellished by later chroniclers, David remains the only Welshman to be fully recognised as a Saint by the Christian church. 1st March, the date of either his death or his birth, according to which source one chooses to believe continues to be celebrated as Wales’ national day.

Felly dyna chi! Mae gyda chi tipyn bach mwy o wybodaeth am Dewi Sant, nawddsant Cymru. Felly beth am roi gynnig ar ein cwis ni i gael y cyfle i ennill cynhyrchion Cymreig?

So there you have it, hopefully a little more informed about our Patron Saint. Ok, so why not give the quiz a go and win yourself some Welsh lovelies?

Cwis / Quiz

1. Enw nawddsant Cymru yw / The Patron Saint of Wales is

a)  Sant Andrew / St Andrew

b)  Sant George / St George

c)  Sant David / St David

d)  Sant Patrick / St Patrick

2. Ganwyd Sant Dewi / St David was born in:

a) Yn Lloegr / England

b) Yn Iwerddon / Ireland

c) Yn yr Alban / Scotland

d) Yng Nghymru / Wales

3. Enw mam Dewi Sant oedd / St David’s mother was called:

a) Non

b) Nan

c) Hey Nonny Nonny

d) Nun / None of the above

4. Arwyddlun Dewi Sant yw / St Davids emblem is

a) Pice ar y man / Welsh Cakes

b) Y Genhinen Bedr / The Daffodil

c) Cennin / The Leek

d) Y ddraig goch / A Welsh Dragon

5. P’un o’r galnlynol ddim yn bwyd Cymreig / The following is not a Welsh food:

a) Pice ar y man / Welsh cakes

b) Y Genhinen Bedr / Laver bread

c) Crempogau / Pancakes

d) Cawl Cennin/ Leek soup

6. Roedd Dewi Sant yn / St David was:

a) Mynach / A monk

b) Dyn cas / A right miserable so and so!

c) Cymro / A Welshman, born and bread

d) Mwy nag un o’r uchod / One or more of the above

…………………………………………………………………………..

* Nodir cwis Dydd Gŵyl Dewi yn unig yw hwn felly dylai pob ymgeisiad fod mewn erbyn 5 y.p. ar Fawrth 1af 2010. Ebostiwch eich atebion at neil@blacksheep.info Cysylltiwn ni a’r ennillydd trwy ebost neu drwy alwad ffon. * Please note this competition is a ST DAVIDS DAY only quiz and therefore all entries must be sent by 5pm on March 1st 2010.  Please email your answers to neil at black sheep dot info – The winner will be notified by email or by phone.

** Tynnir enw’r ennilydd allan o hêt gan gyfrifiadur ar hap, o flaen Cymro/Cymraes. Peidiwch â ffonio ar ôl i’r llinellau gau oherwydd efallai ni chyfrir eich pleidlais ond byddwch chi’n talu am yr alwad ffôn. Ni does angen pryniad. Am rhestr llawn o reolau, cysylltwch a Neil Asher neu Jack Bland yn Black Sheep. **The winning entry will be drawn out of a hat, at random by a computer, officiated by a real Welsh person. Please do not phone after the lines have closed as your vote may not be counted but you might still be charged. No purchase is necessary. For a full list of competition rules, please contact Neil Asher or Jack Bland at Black Sheep.

And finally, you can also download our iPhone® wallpaper, celebrating St David’s Day the Black Sheep way!